Home > Exhibitions > Collection > TAMURA Koichi

TAMURA Koichi (1918〜1987)

Jar, iron glaze